Satar bayasi toki gihan khaibaku mana baleila – ସତର ବଯସୀ ଟୋକୀ ଗିହାଁ ଖାଇବାକୁ ମନ ବଳେଇଲା 

Satar bayasi toki gihan khaibaku mana baleila – ସତର ବଯସୀ ଟୋକୀ ଗିହାଁ ଖାଇବାକୁ ମନ ବଳେଇଲା 

ସତର ବଯସୀ ଟୋକୀ ଗିହାଁ ଖାଇବାକୁ ମନ ବଳେଇଲା  Satar bayasi toki gihan khaibaku mana baleila Satar bayasi toki gihan khaibaku mana baleila || E kahani satya…